Francijas premjerministrs Attal aizņemas no Makrona stratēģijas debatēs ar tālās labējās Bardellas.
2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanas ES vēlēšanas Politika

Francijas premjerministrs Attal aizņemas no Makrona stratēģijas debatēs ar tālās labējās Bardellas.

Debates in France: Attal vs Bardella

During a recent debate, Gabriel Attal, a young and popular politician, challenged Jordan Bardella, the far-right candidate, on his inconsistent policies and ability to govern effectively. Attal pressed Bardella for details on his policy proposals, mirroring a tactic used by President Macron in previous debates against Le Pen.

Popularity and Polling

Both Attal and Bardella are well-liked among voters. However, recent surveys indicate that Bardella’s National Rally party is expected to receive twice as many votes as Attal’s Renaissance party in the upcoming European election on June 9. Renaissance supporters are hopeful that Attal’s prime-time television appearance will rally centrist voters.

Immigration Policies

Bardella defended his stance on immigration, criticizing the French government’s policies as too lenient. He accused Attal of advocating for an “extremist project on immigration” and criticized the EU’s border agency, Frontex, for acting more like a “reception service for migrants” than a border guard office.

Political Experience

Despite Bardella’s media skills and debate experience, he seemed uneasy at times against Attal, who spoke confidently without notes. Attal made history earlier this year as France’s youngest prime minister. Bardella could potentially break that record if Le Pen wins the 2027 presidential race and appoints him as head of government.

Criticism from Other Candidates

The debate between Bardella and Attal was criticized by other EU lead candidates. François-Xavier Bellamy, from the conservative Les Républicains party, described it as indicative of a “deep democratic crisis” and questioned the absence of other political voices. He also wondered why Attal was invited to the debate instead of Renaissance’s lead candidate, Valérie Hayer.

Translation to Latvian:

Debates Francijā: Attal pret Bardella

Nesenās debates Gabriels Attals, jauns un populārs politiķis, izaicināja Džordana Bardellu, tālās labējās kandidātu, par viņa nesakritīgajām politikām un spēju efektīvi pārvaldīt. Attals prasīja Bardellam sīkāk izklāstīt savus politikas priekšlikumus, atdarinot taktiku, ko prezidents Makrons izmantoja iepriekšējās debatēs pret Le Penu.

Popularitāte un aptaujas

Gan Attals, gan Bardella ir iecienīti starp vēlētājiem. Tomēr nesenās aptaujas liecina, ka Bardellas Nacionālās apvienības partija gaidāmajās Eiropas vēlēšanās 9. jūnijā saņems divreiz vairāk balsu nekā Attala Renesanses partija. Renesanses atbalstītāji cer, ka Attala uzstāšanās televīzijas pirmizrādē mobilizēs centrisko vēlētāju.

Imigrācijas politika

Bardella aizstāvēja savu nostāju imigrācijas jautājumos, kritizējot Francijas valdības politiku kā pārāk vāju. Viņš apsūdzēja Attalu par “ekstrēmistu projektu imigrācijas jomā” un kritizēja ES robežu aģentūru Frontex par to, ka tā darbojas vairāk kā “migrantu uzņemšanas dienests”, nevis kā robežsardzes birojs.

Politiskā pieredze

Neskatoties uz Bardellas mediju prasmēm un debašu pieredzi, viņš dažreiz šķita neērts pret Attalu, kurš runāja pārliecinoši bez piezīmēm. Attals šogad kļuva par Francijas jaunāko premjerministru vēsturē. Bardella varētu pārspēt šo rekordu, ja Le Pena uzvarēs 2027. gada prezidenta sacensībās un iecels viņu par valdības vadītāju.

Kritika no citiem kandidātiem

Bardellas un Attala debates izraisīja citu ES galveno kandidātu neapmierinātību. Konservatīvās partijas Les Républicains galvenais kandidāts Fransuā-Ksavjē Bellami to aprakstīja kā “dziļas demokrātiskas krīzes simbolu” un apšaubīja citu politisko pārstāvju neesamību. Viņš arī brīnījās, kāpēc debatēs tika uzaicināts Attals, nevis Renesanses galvenais kandidāts Eiropas vēlēšanām Valērija Hayera.